ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


વાવણી


  • ચોમાસુ પાક તરીકે ચોમાસામાં વરસાદની શરૂઆત થતાં તરત જ અને શિયાળુ પાક તરીકે ઓકટોબરના બીજા કે ત્રીજા અઠવાડિયા અને ઉનાળુ પાક તરીકે માર્ચ માસના પ્રથમ અથવા બીજા અઠવાડિયે વાવણી કરવી જોઈએ. બિયારણનો દર ૬૦ કિ.ગ્રા./હે. રાખવો. વાવણી અંતર બે હાર વચ્‍ચે ર૫ થી ૩૦ સે.મી. અને લાઈનમાં બે છોડ વચ્‍ચે ૧૫ સે.મી. પુરતુ છે.