ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


સુધારેલી જાતો


  • ઘાસચારાના પાક માટે કોઈ ખાસ જાત વિકસાવવામાં આવેલ નથી,૫રંતુ દાણા માટેની જાતો તે વિસ્‍તારમાં ઘાસચારા તરીકે લઈ શકાય છે. ગંગા સફેદ-ર, ગંગા-૫, વિજય, વિક્રમ, જીએમ-૧, ફાર્મ સમેરી અને આફ્રિકન ટોલ ઘાસચારા તરીકે લેવામાં આવે છે. પાયોનિયર હાઈબ્રીડ જાત ખેડૂતોમાં પ્રચલિત થયેલ છે.