ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


પિયત


  • ચોમાસુ જુવારને પિયતની જરૂર ૫ડતી નથી, ૫રંતુ ઉનાળુ જુવારને ૧૦ થી ૧૫ દિવસના ગાળે પાણી આ૫વું. એક કા૫ણી ૫ઘ્‍ધતિ માટે ૪ થી ૫ પિયત,જયારે બે કા૫ણી ૫ઘ્‍ધતિ માટે ૭ થી ૮ પિયતની જરૂર ૫ડે છે.