ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


નિંદામણ નિયંત્રણ


  • એક આંતર ખેડ કરવી અને વાવણી બાદ ૩૦ થી ૩૫ દિવસ ૫છી હાથથી એક નિંદામણ કરવું.