ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)


વાવણી


  • બિયારણનો દર હેકટર દીઠ ૬૦ કિ.ગ્રા. સુધારેલી જાતો માટે અને હાઈબ્રીડ માટે ૩૦ કિલો. વાવણી અંતર બે હાર વચ્‍ચે ર૫ થી ૩૦ સે.મી. ચોમાસુ જુવારના વાવેતર માટે જુન-જુલાઈના પ્રથમ વરસાદે અને ઉનાળુ જુવાર માટે માર્ચ માસના પ્રથમ કે બીજા અઠવાડિયામાં વાવણી કરવી હિતાવહ છે.