ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


પિયતની સંખ્યા


  • સગવડતા હોય તો ૩૦થી ૩૫ દિવસે એક પિયત અચુક આપવું