ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


રાસાયણીક ખાતરનો જ્થ્થો કિગ્રા/ હે.


  • ૨૫-૧૨.૫-૦૦ ના.ફો.પો. કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરે વાવણી સમયે
  • ઝીંકની ઉણપવાળી જમીનમાં દર વર્ષે ૮ કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરે ઝીંક સલ્ફેટ આપવું. ૧ ટન જીપ્સમ ભાલ વિસ્તારની ક્ષારીય-ભાસ્મિક પ્રકારની જમીનમાં ચાર વર્ષે એક વાર ચોમાસું શરૂ થતાં પહેલા આપવાની ભલામણ છે.