ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


વાવેતરનું અંતર


  • ૩૦ સે.મી. બે હાર વચ્ચે ૬ થી ૮ સે.મી. ઉંડાઇએ