ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


પાકનો વાવેતર સમય


  • જમીનમાં ભેજની સ્થિતી અને પ્રવર્તમાન તાપમાનને (મહત્તમ ૩૫⁰ સેન્ટીગ્રેડ) ધ્યાનમાં રાખી ૨૦ ઓક્ટોબર થી ૧૦ નવેમ્બર સુધીમાં કરવું