ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


જાત માટેનો અનુકુળ વિસ્તાર


  • ગુજરાતનો ભાલ વિસ્તાર મુખ્ય વિસ્તાર છે.