ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


જાતોના નામ


  • અરણેજ કેન્દ્રથી બહાર પડાયેલ જી.ડબલ્યુ.૧ તથા અરણેજ‌-૨૦૬ જાત