ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


ઉત્પાદન


  • ૩૫૦૦ થી ૪૦૦૦ કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરે