ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન


નિંદામણ અને આંતરખેડ


મજૂરો ઉપલબ્ધ હોય તો હાથ નિંદામણ

અથવા

૧. પેન્ડીમીથાલીન દવા ૫૫ મી.લી. ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી વાવણી બાદ ૪૮ કલાક્ની અંદર છાંટવી

૨. મેટસલ્ફ્યુરાન (આલ્ગ્રીપ) ૮ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦૦ લીટર પાણીમાં એટલે કે ૦.૮ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.