ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ કૃષિ વિશે માહિતી

ખેડૂતો માટે ખેતી અને પશુપાલન અંગેની માહિતી આપતી વિવિધ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

i-ખેડૂત(ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)

શિયાળુ મકાઈની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
શિયાળુ મકાઈની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
બાજરાની ચોમાસુ ખેતી પધ્ધતિ
બાજરાની ચોમાસુ ખેતી પધ્ધતિ
ડાંગરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
ડાંગરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
જૈવિક ખાતરો: ઉપયોગ અને ફાયદા
જૈવિક ખાતરો: ઉપયોગ અને ફાયદા
જુવાર પાક્ની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
જુવાર પાક્ની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
ધાન્ય વર્ગ ના વિવિધ પાકોની માહિતી
ધાન્ય વર્ગ ના વિવિધ પાકોની માહિતી
ચોમાસું મકાઈની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
ચોમાસું મકાઈની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
શ્રી - ડાંગરની સંકલિત ખેતી પદ્ધતિ
શ્રી - ડાંગરની સંકલિત ખેતી પદ્ધતિ
ઘઉં પાક માં ઉધઈનું નિયંત્રણ
ઘઉં પાક માં ઉધઈનું નિયંત્રણ
મકાઈમાં હાઇબ્રિડ બિયારણ નો ઉપયોગ
મકાઈમાં હાઇબ્રિડ બિયારણ નો ઉપયોગ
મગફળીમાં આફલાટોક્સિન નું નિયંત્રણ
મગફળીમાં આફલાટોક્સિન નું નિયંત્રણ
બાજરાની ચોમાસુ(ખરિફ) ખેતી પધ્ધતિ
બાજરાની ચોમાસુ(ખરિફ) ખેતી પધ્ધતિ
રોપાણ ડાંગરની આધુનિક ખેતી પધ્ધતિ
રોપાણ ડાંગરની આધુનિક ખેતી પધ્ધતિ
ખરીફ મકાઇ પાકની ખેતી પધ્ધતિ
ખરીફ મકાઇ પાકની ખેતી પધ્ધતિ
બાજરીનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવાની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ
બાજરીનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવાની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ
જુવાર
જુવાર
દેશી કપાસની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
દેશી કપાસની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
તુવેરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
તુવેરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
નાગલી
નાગલી
ઘઉ પાકના સમયસરના વાવેતરની ખેતી પધ્ધતીના ચાવીરૂપ મુદ્દાઓ
ઘઉ પાકના સમયસરના વાવેતરની ખેતી પધ્ધતીના ચાવીરૂપ મુદ્દાઓ
ઘઉ પાકના મોડા વાવેતરની ખેતી પધ્ધતીના ચાવીરૂપ મુદ્દાઓ
ઘઉ પાકના મોડા વાવેતરની ખેતી પધ્ધતીના ચાવીરૂપ મુદ્દાઓ
બિનપિયત ઘઉં પાકના વાવેતરની ખેતી પધ્ધતીના ચાવીરૂપ મુદ્દાઓ
બિનપિયત ઘઉં પાકના વાવેતરની ખેતી પધ્ધતીના ચાવીરૂપ મુદ્દાઓ